Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  За проекта
 

 


Европейски съюз
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

ПРОЕКТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД”

финансиран по споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-190 от 29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общ размер на одобрените средства за изпълнение на проекти към стратегията за ВОМР – 6 363 745, 00 лв.
в т.ч 5 090 996, 00 лв. от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ и

         1 272 749, 00 лв. Национално съфинансиране

Общ размер на средства по подмярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” – 977 915, 00 лв.
в т.ч 831 227, 75 лв. от ЕЗФРСР и
         146 687, 25 лв. Национално съфинансиране

 

Начална дата на изпълнение: 29.11.2016 г.             Крайна дата на изпълнение: 30.09.2023 г.

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание