Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СЪОБЩЕНИЕ
10 Юли 2018

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”


МИГ „общини Момчилград и Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „общини Момчилград и Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 1.042 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“


Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 - Инвестиране в човешкия капитал, Специфична цел 4.2 „Организиране на обучения за придобиване на проф. квалификация, стажуване, чиракуване“.

Целта на процедурата е да се предоставят обучения на заетите лица, на възраст над 54 г. и наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование, което ще подобри и повиши способността им да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Обученията ще спомогнат да се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ”, Инвестиционен приоритет 6  „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително, чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции ” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „общини Момчилград и Крумовград“.


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица

2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка

3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот

4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети

5.  Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://migmomchilgrad.com

Първи краен срок за представяне на предложенията: 15.08.2018 г., 17.00 часа.

Втори краен срок за представяне на предложенията: 28.12.2018 г., 17.00 часа.

Трети краен срок за представяне на предложенията: 15.05.2019 г., 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 1100 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание