Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
08 Февруари 2016

Председателят на Управителния съвет на „Местна Инициативна Групва - Община Момчилград“ на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с приети решения на заседание на Управителния съвет, проведено на 08.02.2016г. свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.03.2016г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Момчилград. На основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението настоящата покана се изпраща до членовете на Общото събрание най-малко един месец преди определения по-горе ден и час за провеждане на Общото събрание, а също така се обявява и на сайта на Сдружението отново най-малко един месец преди провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа от Дневния ред: Вземане на решение за преобразуване на Сдружението чрез вливане на сдружение с общественополезна дейност „Местна инициативна група Крумовград“, Булстат 176041933 в сдружение с общественополезна дейност „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“ на основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава и чл. 12, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Проект за решение: Решава на основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава и чл. 12, ал. 1 от ЗЮЛНЦ да осъществи преобразуване чрез вливане на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Крумовград“, Булстат 176041933 в сдружение с общественополезна дейност „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“, БУЛСТАТ 175876193. В резултат на вливането всички права и задължения на „Местна инициативна група Крумовград“, Булстат 176041933 преминават към неговия правоприемник, а именно приемащото сдружение „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“, БУЛСТАТ 175876193.

Точка втора от Дневния ред: Във връзка с осъществяване на преобразуването на двете сдружения с нестопанска цел в обществена полза да се вземе Решение за приемане на всички членове на Общото събрание на „Местна инициативна група Крумовград“ към членската маса на „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“.

Проект за решение: Решава във връзка с осъществяване на преобразуването и на основание чл. 27, ал. 1, т. 5 от Устава да приеме всички членове на Общото събрание на преобразуващото се Сдружение „Местна инициативна група Крумовград“ към членската маса на „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“.

Точка трета от Дневния ред: Вземане на решение за приемане на всички счетоводно заведени активи и пасиви от вливащото се Сдружение „Местна инициативна група Крумовград“ в приемащото Сдружение „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“ на основание чл. 27, ал. 1, т. 8, което ще се осъществи чрез приемо-предавателен протокол.

Проект за решение: Решава да приеме всички счетоводно заведени активи и пасиви от вливащото се Сдружение „Местна инициативна група Крумовград“ в приемащото „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“, като предаването ще се осъществи чрез приемо-предавателен протокол.

Точка четвърта от Дневния ред: Вземане на Решение за съхраняване на приетия счетоводен архив на вливащото се „Местна инициативна група Крумовград“ в архивите на приемащото Сдружение съгласно правилата на глава 6 от Закона за счетоводството.

Проект за решение: Решава да съхранява приетия счетоводен архив на вливащото се „Местна инициативна група Крумовград“ в архивите на „Местна Инициативна Група –Община Момчилград“ съгласно правилата на глава 6 от Закона за счетоводството.

Точка пета от Дневния ред: Вземане на Решение за изменение и допълнение на Устава на „Местна Инициативна Група – община Момчилград” във връзка с осъществяване на преобразуването, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава, касаещо промяна на наименованието на Сдружението – чл. 1, ал. 1 и реда за свикване на Общо събрание, като преобразуваното Сдружение ще се нарича „Местна Инициативна Група – Момчилград и Крумовград“, а срока за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в чл. 28, ал. 3 да се измени от 1 месец на 2 седмици преди провеждане на Общото събрание.

Проект за решение: На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава Общото събрание изменя и допълва Устава на „Местна Инициативна Група – Община Момчилград“ с оглед отразяване на промените, настъпили след преобразуването чрез вливане, като приема следните изменения:
Текстът на чл. 1, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:
„чл. 1. (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел (СНЦ) е:
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД”, изписвано накратко „МИГ – МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД”.
Текстът на чл. 28, ал. 3 се изменя и допълва, като придобива следната редакция:
„чл. 28. (3) Поканата се изпраща до всички членове на Общото събрание най-малко две седмици преди насрочения ден и в същия срок от най-малко две седмици преди провеждане на Общото събрание се обявява на сайта на Сдружението“.

Точка шеста от Дневния ред: Във връзка с решенията по т. 5 от дневния ред вземане на Решение за приемане на актуализиран Устав на „Местна Инициативна Група – Момчилград и Крумовград“.

Проект за решение: На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 Общото събрание приема актуализиран Устав на „Местна Инициативна Група – Момчилград и Крумовград“, който влиза в сила от датата на настоящото събрание.


Точка седма от Дневния ред: Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на Сдружението.

Всеки член на Общото събрание има право да упълномощи лице, което да го представлява в заседанието на Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма.

Дата: 08.02.2016г.

_____________________
Метин Бейсим Ибрям –
Председател на Управителния съвет на „Местна Инициативна Група - Община Момчилград“

Прочитания: 1256 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание