Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК - ДЕЙНОСТИ
15 Февруари 2016

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИПОКАНА

за участие в информационни срещи и семинари до заинтересованите страни в изпълнение на Договор No РД50–175/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.,


СНЦ „МИГ -Община Момчилград“ съвместно със СНЦ”МИГ-Крумовград” в периода 09.03.2016 –21.03.2016 г. ще проведат серия от информационни срещи и семинари на територията на двете общини за популяризиране процеса на разработка на
Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.На срещите ще се представят подхода „ЛИДЕР”, най-важните моменти от Наредбата при разработване на Стратегията, създаването на МИГ и възможностите през настоящия програмен период 2014
-2020 г.
Каним всички заинтересовани страни и широката общественост
да вземат участие в предстоящите информационни събития.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.


Предоставяме график за провеждане на информационните срещи и семинари по населени места и дати:


Дейност

Място

Дата

Час

1.3.

Информационни срещи, свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията

1.3.1.

Информационна среща/семинар за най малко 20 души

с. Груево, общ. Момчилград, залата на НЧ - Груево

09.03.2016г.

11:00

1.3.2.

Информационна среща/семинар за най - малко 20 души

гр. Крумовград, заседателната
зала на общинска администрация

10.03.2016г.

11:00

1.3.3.

Информационна среща/семинар за най - малко 20 души

с. Равен, общ. Момчилград,
залата на НЧ – с. Равен

11.03.2016г.

11:00

1.3.4.

Информационна среща/семинар за най - малко 20 души

гр. Крумовград, заседателната
зала на общинска администрация

12.03.2016г.

11:00

1.1.

Информационни кампании, свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията

1.1.1.

Информационна кампания

гр. Момчилград, заседателната
зала на общинска администрация

14.03.2016г.

11:00

1.1.2.

Информационна кампания

гр. Крумовград, заседателната
зала на общинска администрация

17.03.2016г.

11:00

1.1.3.

Информационна кампания

гр. Момчилград, заседателната
зала на общинска администрация

18.03.2016г.

11:00

1.1.4.

Информационна кампания

гр. Крумовград, заседателната
зала на общинска администрация

21.03.2016г.

11:00

Прочитания: 1153 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание