Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
01 Юли 2024

ОБЯВА

МИГ Момчилград – Крумовград

 с подкрепата на

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

 

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Целта на реализация на мярката е да се развие конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ. Подкрепата за инвестиционните дейности по мярката ще спомогнат за създаването на допълнителна заетост, както и за насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката също така ще спомогне за диверсификация на приходите от различните дейности в региона. Друга цел на мярката е насърчаване внедряването на ВЕИ, за да се намали натискът върху околната среда от конвенционалните методи на енергийни източници.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване   местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране са допустими следните дейности:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта  не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки

 

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата: 637 147,26 лв.

Бюджетът по трети прием на проектни предложения с начална дата 01.07.2024 г. и с краен срок за кандидатстване до 17:00 ч. на 31.07.2024 г е в размер на 20 585,54 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект -   15 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 100 000 лева

Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 750 лева

Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 75 000 лева

Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за проекти, свързани с туристически дейности  - 5 000,00 лева

 

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи.

За проекти, свързани с туристически дейности  максималният размер на БФП е до 5 % от стойността на максималния размер на общите допустими за подпомагане разход.)

Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата е най-малко 25 % и може да бъде само в парична форма.

 

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ

Точки

 1. Проекти в сферата на производството или продажбата на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз

15

 1. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги

10

 1. Проекти, представени от физически лица - млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/(за ЕТ)

5

 1. Проекти, представени от жени /за физически лица и ЕТ/

5

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

 1. Проектът създава нови работни места
   • до 3 работни места – 5 точки
   • над 3 работни места – 10 точки

10

 1. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика,       и/или услуга и/или продукт в предприятието

10

 1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

- над 50 % от инвестициитe са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

 1. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията.

5

 1. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

 1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

5

ОБЩО

90

Минималният праг за преминаване етап „техническа и финансова оценка“ на проектното предложение е 10 точки.

 

Период за прием:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с три крайни срока за кандидатстване:

Първи прием: - ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПРИЕМА

Начален срок: 18.10.2023 г.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2023г. 17.00 часа.

Втори прием: - ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПРИЕМА

Начален срок: 01.03.2024 г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 02.04.2024 г. 17.00 часа.

Трети прием:

Начален срок: 01.07.2024 г.

Третият краен срок за подаване на проектни предложения  е 31.07.2024 г. 17.00 часа.

 

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

 

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: град Момчилград, ул.”Девети септември”, №1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 13 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Прочитания: 53 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание