Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
30 Януари 2024

О Б Я В А

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.807 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

 

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Земеделски стопани;

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1.  внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2.  внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

I. РАЗХОДИ ЗА СМР

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

2.    Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, свързани с:
2.1    преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
2.2     производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
2.3    опазване компонентите на околната среда;
2.4    производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
2.5    подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3.    Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4.    Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5.    Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6.    Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7.    Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 - 10.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 - 10.

 

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

8. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
9. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

10.    Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
11.    Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
11.1.    Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, които не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
11.2.    Разходи за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, които не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
11.3.    Разходи за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, които не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
11.4.    Разходи за строителен надзор, които не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
11.5.    Разходи за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, които не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10.

 

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Процедура BG06RDNP001-19.807 - „МИГ Момчилград - Крумовград – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 

Първи период на прием:

Начало: 30.01.2024 година

Краен срок: 18.03.2024 година, 17:00 часа.

 

Втори период на прием /при наличие на остатъчни средства след първи прием/:

Начало: 02.07.2024 година

Краен срок: 26.08.2024 година, 17:00 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

 

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на  85 842,35 лева.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  50 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 240 000 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 20 000 - 25 000 лева.

- Максималният допустим интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти представени от големи предприятия по процедурата е в размер на до 40% от общите допустими разходи за проект, което при минимална стойност на проект от 50 000 лева е 20 000 лв., а максималният допустим интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти, представени от микро, малки и средни предприятия е в размер на до 50% от общите допустими разходи за проект, което при задължителния минимален праг на проект от 50 000 лева е 25 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 96 000 - 120 000 лева.

- Максималният допустим интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти представени от големи предприятия по процедурата е в размер на до 40% от общите допустими разходи за проект, което при максимално допустимата за проектно предложение стойност от 240 000 лева е 96 000 лв., а максималният допустим интензитет на безвъзмездната финансова помощ, за проекти, представени от микро, малки и средни предприятия  е в размер на до 50% от общите допустими разходи за проект, което при максимално допустим праг на проект от 240 000 лева е 120 000 лв.

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

 

 

Точки

  1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

10

  1. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани – 5 т.

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) – 5 т.

10

  1. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.

10

  1. Проектът създава нови работни места

-   до 3 работни места – 5 точки

-   над 3 работни места – 10 точки

10

  1. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

  1. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

  1. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

  1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

  1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

  1. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

ОБЩО

90

Проекти, получили „0” точки от оценка на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се допускат за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 10 точки.

 

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: гр.Момчилград, ул.“Девети септември“ 1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Прочитания: 847 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание