Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
МИГ – ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОБЯВЯВА
15 Май 2010

І. Изпълнителен директор

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „ магистър”.
2. Минимален изискуем професионален опит – 5 години;
3. Управленски опит – най-малко 2 години (”управленски опит” е опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил.лв.);
4. Опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.

Допълнителни изисквания:
1. Компютърна грамотност
2. Кандидатът да познава общински план за развитие на територията
3. Да може да работи на гъвкаво работно време
4. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време на територията и извън нея;
5. Да познава добре ПРСР, подхода Лидер и други оперативни програми на национално ниво и регламенти на ЕС
6. Владеене на чужд език е преимущество

Кандидатите да представят следните документи:
1. Писмено заявление в свободен текст
2. Представяне на лична карта
3. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
5. Копие от документи удостоверяващи управленския опит.
6. Копие на документи удостоверяващ опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.
7. Автобиография – европейски формат (CV);


ІІ. Експерт по прилагане на дейностите по стратегията за местно развитие

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
2. Компютърна грамотност;
3. Минимален изискуем професионален опит – 2 години;
4. Да познава добре ПРСР, подхода Лидер и други оперативни програми на национално ниво и регламенти на ЕС, практики и процедури на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Кандидатът да познава общински план за развитие на община Момчилград
5. Опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.
6. Владеенето на чужд език е препоръчително;
7. Да може да работи на гъвкаво работно време
8. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време на територията и извън нея;

Кандидатите да представят следните документи:
1. Писмено заявление в свободен текст
2. Представяне на лична карта
3. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
5. Копие на документи удостоверяващ опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми
6. Автобиография – европейски формат (CV );


ІІI. Технически асистент

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
2. Минимален изискуем професионален опит – 1 година;
3. Опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.
4. Компютърна грамотност – да работи с Word, Excel, Internet, e-mail
5. Владеене на английски език или друг език е преимущество.
6. Да може да работи на гъвкаво работно време
7. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време на територията и извън нея;

Кандидатите да представят следните документи:
1. Писмено заявление в свободен текст
2. Представяне на лична карта
3. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващ опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.
6. Автобиография – европейски формат (CV);


IV. Счетоводител

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
2. Компютърна грамотност;
3. Минимален изискуем професионален опит – 3 години;
4. Опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.

Кандидатите да представят следните документи:
1. Писмено заявление в свободен текст
2. Представяне на лична карта
3. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (ако е приложимо);
5. Копие на документи удостоверяващ опит в подготовката и реализирането на проекти по национални и европейски програми.
6. Автобиография – европейски формат (CV);При подаване на документите всеки кандидат да представи и оригиналите на дипломата за завършено висше образование и трудовата си книжка за сверяване.
Предимство при подбора ще имат кандидати, които са участвали в процеса на планиране на Стратегия за местно развитие на МИГ – Община Момчилград и живущи на територията на община Момчилград.
* Забележка: С одобрените кандидати ще бъде сключено писмено споразумение, с което МИГ – Община Момчилград ще кандидатства за финансиране на Стратегия за местно развитие пред Министерство на земеделието и храните към дата 31.05.2010г.
При одобряване на проекта и финансиране на Стратегията ще бъдат сключени трудови договори с избраните кандидати. Документите се приемат в срок до 12,00 часа на 26.05.2010г. (сряда) в общинска администрация гр. Момчилград, ул.”26-ти декември ” № 12 , стая №26
С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 27.05.2010г (четвъртък) от 13 часа в заседателната зала на общинска администрация Момчилград.
За допълнителна информация:
Телефон: 03631/ 7867, 0889886752


Прочитания: 2680 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание