Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
14 Септември 2023

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -
ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград" взе решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград, ул."Момчил войвода" №2 /Заседателната зала на Общински съвет - Момчилград/.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 14.09.2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград", съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за 2022 година;
  2. Приемане на отчет за дейността на УС на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за 2022 г.;
  3. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград- Крумовград" за 2023 година;
  4. Приемане на бюджет на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград" за 2023 година;

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Членовете на Сдружението - юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември" № 1, ет.4 и гр. Крумовград ул. „Трети март" № 1 от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

 

гр. Момчилград
14.09.2023 г.
Управителен съвет на СНЦ
„Местна инициативна група -
общини Момчилград и Крумовград"

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Пълномощни

Прочитания: 21 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание