Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
14 Септември 2023

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -
ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград" взе решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград, ул."Момчил войвода" №2 /Заседателната зала на Общински съвет - Момчилград/.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 14.09.2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград", съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за 2022 година;
  2. Приемане на отчет за дейността на УС на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за 2022 г.;
  3. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград- Крумовград" за 2023 година;
  4. Приемане на бюджет на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград" за 2023 година;

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Членовете на Сдружението - юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември" № 1, ет.4 и гр. Крумовград ул. „Трети март" № 1 от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

 

гр. Момчилград
14.09.2023 г.
Управителен съвет на СНЦ
„Местна инициативна група -
общини Момчилград и Крумовград"

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Пълномощни

Прочитания: 231 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание