Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 -2027 С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
05 Юли 2023

СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ подписа административен договор № РД 50-141/20.04.2023 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“ Финансовите средства се предоставят по процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“ е фокусирано върху надграждането и продължаващото функциониране на МИГ- общини Момчилград и Крумовград“.  Общият бюджет на проекта е в размер на 46 711,00 лева.

Във връзка с изпълнението на дейностите МИГ - общини Момчилград и Крумовград  проведе две информационни срещи в гр. Момчилград и гр. Крумовград. Предстои изпълнението на следните дейности:

  • Популяризиране процеса на разработка на стратегията;
  • Обучения на екипа на МИГ, в т.ч представители на заинтересованите страни и местни лидери;
  • Проучване и анализ на територията;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общности във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

 

Реализацията на проекта ще даде възможност отново всички заинтересовани лица да се възползват от улеснен достъп до финансов ресурс за реализация на техните идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ разчита на активно участие на местната общност, земеделските производители и бизнеса от територията на  общини Момчилград и Крумовград в подготовката на новата стратегия.

Прочитания: 154 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание