Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Първи успешно изпълнен договор по процедура на МИГ Момчилград - Крумовград по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по първи краен срок за кандидатстване, финансиран от ПРСР2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР
28 Октомври 2022

СЕЛИН КЪМПАНИ ЕООД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване за шивашко предприятие“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.279-0005-C01/29.09.2021 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по първи краен срок за кандидатстване от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“.

 СЕЛИН КЪМПАНИ ЕООД, град Момчилград е шивашко предприятие за производство на текстилни изделия.  Чрез проектното предложение  са  закупени  2 броя едноиглов двуконечен грайферен автомат за програмируеми шевове с работно поле 120х80 см. и 2 броя едноиглов двуконечен грайферен автомат за програмируеми шевове с лазер с работно поле 120х80 см. 

С помощта на закупеното ново модерно оборудване фирмата ще се превърне в икономически рентабилна и конкурентоспособна в сектора единица. Въвеждането в експлоатация на модерното оборудване ще доведе до оптимизация на процесите, повишаване на  ефективността и до намаляване разходите по производствената дейност, с което респективно ще се увеличи печалбата, а оттам и икономическите показатели за рентабилност на предприятието.  Изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ предвижда разкриване на 5 нови работни места, с което ще се разшири дейността на предприятието, както и ще се увеличи обема и качеството на произвежданата продукция.

Общата стойност на проектното предложение по приключения договор  BG06RDNP001-19.279-0005-C01/29.09.2021 г. е в размер на 99 100,00 лв., от които безвъзмездното финансиране е 74 325,00, а 24 775,00 лв. е собствения принос на бенефициента.

Прочитания: 155 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание