Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
20 Юни 2022

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Момчилград и Крумовград

Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.651 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” и да създаде условия посетителите да опознаят богатото й културно наследство.  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 • Допустими кандидати:
 1. Общините на територията на МИГ;
 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.
 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 • Допустими разходи:
 1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

 • Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два срока за кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок: 20.06.2022 г.

Краен срок: 16.08.2022 г. 17.00 часа.

 

Втори прием:

Начален срок: 01.11.2022 г.

Краен срок: 30.12.2022 г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 100 045,98 лева.

 

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000,00 лева
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект - 50 000,00 лева
 • Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 • Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест:

Критерии за избор

Точки

 1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

30

 1. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

 1. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети                                                               

10

 1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел

10

 1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

 1. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

 1. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/

5

ОБЩО

100

 

Ще се финансират проектни предложения получили  минимален брой 10 /десет/  и повече точки от приоритетните критерии до изчерпване на наличния бюджет.

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Айхан Курт – Експерт по прилагане на СВОМР;

Консултации на място: гр.Момчилград, ул.“Девети септември“ 1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Прочитания: 414 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание