Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Сдружение “Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград” обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор
15 Април 2022

Обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор

На основание Заповед №9/15.04.2022 г. на Председателя на УС на МИГ – общини Момчилград и Крумовград  и във връзка с изпълнение на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №РД 50-190/29.11.2016г. между СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“, УО на ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю

Изисквания към кандидатите:

 1. Да е физическо лице.
 2. Да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 2 – 19, от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за позицията изпълнителен директор;
 3. Да не е член  на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ – общини Момчилград и Крумовград и да не е свързано лице с член на колективния управителен орган на МИГ – общини Момчилград и Крумовград по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
 4. Да не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

Изисквания на длъжността:

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.

 1. Завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър".
 2. Професионален стаж най-малко 5 години.
 3. Управленски опит най-малко 5 години.
 4. Наличие на опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС, национални  или от други международни донори.

Специфични изисквания за длъжността:

 1. Отлични компютърни умения – MSOffice, Internet.
 2. Добро познаване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – общини Момчилград и Крумовград.
 3. Добро познаване на Наредба 22 от 14.12.2015г. и Наредба 1 от 22.01.2016г. на МЗХГ, във връзка с прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Указания на МЗХГ, ДФЗ и УО на ОПРЧР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 за документиране и отчетност на проекти и Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 4. Инициативност и организираност.
 5. Много добри комуникативни умения.
 6. Наличие на опит в реализиране на  национални  проекти  и  изпълнение на подхода ЛИДЕР е предимство.

Условия на работа:

Трудов договор, петдневна работна седмица, работно време - 8 часов работен ден, срок на договора – до приключване на проекта, но не по-рано от 30.09.2023г.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурс (Приложение 1).
 2. Автобиография /CV/ - (Приложение 2).
 3. Декларация (Приложение 3).
 4. Копие от диплома за завършено висше образование и документи, удостоверяващи  допълнителни специализации и квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи професионален стаж, управленски опит наличие на опит в реализиране на проекти - трудова и/или осигурителна книжка, граждански договори, заповеди и др.

Забележка: Документите по 1, 2 и 3 се представят в оригинал и с подпис на канидата. Документите по т. 4 и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата.

Документите на кандидатите се приемат в срок до 16.00 часа на 17.05.2022 г., в офиса на МИГ – общини Момчилград и Крумовград на адрес: гр. Момчилград, ул. ”Девети септември” № 1, ет. 4. Документите се приемат лично, по пощата или чрез куриер. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на кандидата, получен при постъпването му в офиса на Сдружението, независимо от начина на подаване – лично, чрез куриер или по поща.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обява
2. Вътрешни правила
3. Документи за кандидатстване
4. Контролен лист

Прочитания: 83 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание