Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
12 Май 2021

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.05.2021 г. (вторник) от 17:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград,  ул.“Момчил войвода“ №2 /Заседателната зала на Общински съвет – Момчилград/.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 27.04.2021 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружението и финансов отчет за 2020 година;

2.Приемане на годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2020 година;

3.Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 година;

4.Приемане на бюджет  на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 година;

5.Приемане на решение за промяна на СВОМР на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград, във връзка с осигурения допълнителен финансов ресурс и прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка;

6.Освобождаване на настоящите членове на Управителния съвет. Избор на нови членове на Управителния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

  1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
  2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
  3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ № 1, ет.4  и гр. Крумовград ул. „Трети март“ № 1,   от 08.30 часа до 17.00 часа  всеки  работен  ден.

 

гр. Момчилград
27.04.2021 г.
Управителен съвет на СНЦ
„Местна инициативна
група – общини Момчилград
и Крумовград”

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Пълномощни

Прочитания: 531 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание