Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
12 Май 2021

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.05.2021 г. (вторник) от 17:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград,  ул.“Момчил войвода“ №2 /Заседателната зала на Общински съвет – Момчилград/.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 27.04.2021 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружението и финансов отчет за 2020 година;

2.Приемане на годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2020 година;

3.Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 година;

4.Приемане на бюджет  на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 година;

5.Приемане на решение за промяна на СВОМР на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград, във връзка с осигурения допълнителен финансов ресурс и прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка;

6.Освобождаване на настоящите членове на Управителния съвет. Избор на нови членове на Управителния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

  1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
  2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
  3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ № 1, ет.4  и гр. Крумовград ул. „Трети март“ № 1,   от 08.30 часа до 17.00 часа  всеки  работен  ден.

 

гр. Момчилград
27.04.2021 г.
Управителен съвет на СНЦ
„Местна инициативна
група – общини Момчилград
и Крумовград”

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Пълномощни

Прочитания: 97 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание