Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
07 Май 2021

Дата на откриване: 07.05.2021 г.

Дата на приключване: 17.05.2021 г.

 

ОТНОСНО: Възможност за:

  • допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс
  • прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка

 чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ – общини Момчилград и Крумовград  и одобрение на исканата промяна от местната общност

СНЦ МИГ – общини Момчилград и Крумовград приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на общините Момчилград и Крумовград да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението. 

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“, както и прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка.

Допълнителните средства  се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по подмерки, прехвърляне на средства от една мярка в друга и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ, предлага да бъде използвана тази възможност и обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите подмерки и прехвърляне на средства от една мярка към друга от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ- общини Момчилград и Крумовград и одобрение на исканата промяна от местната общност.

Промяната е допустима на основание чл. 18 от Споразумение РД 50-190/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР, сключено  с Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г., Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г. и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 г.

Предложеният допълнителен финансов ресурс за подмярка 19.2 да бъде насочен към подмерки, към които е установен реален интерес и възможност за изпълнение.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 17.05.2021 г. на електронна поща: mig_mk2015@abv.bg, по пощата или в офисите на сдружението на адрес: град Момчилград, ул.“Девети септември“ №1, ет.4 и град Крумовград, ул.“Трети март“ №3.

Предложенията трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на изменение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград

Прочитания: 438 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание