Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
17 Март 2020

Сдружение МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.  

Целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е предоставяне на социални услуги и качествена грижа за деца в риск, за възрастни в риск, за деца с увреждания и възрастни с увреждания   в общността или в домашна среда.Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2  „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение”, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ” на ОП РЧР 2014-2020 в рамките на подхода ВОМР.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;

2. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване    участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;

3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст  чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;

4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;

5. Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и https://migmomchilgrad.com към документите по процедурата.

Краен срок за представяне на проектни предложения: 27.04.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 328 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание