Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
17 Март 2020

Сдружение МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.  

Целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е предоставяне на социални услуги и качествена грижа за деца в риск, за възрастни в риск, за деца с увреждания и възрастни с увреждания   в общността или в домашна среда.Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2  „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение”, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ” на ОП РЧР 2014-2020 в рамките на подхода ВОМР.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;

2. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване    участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;

3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст  чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;

4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;

5. Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и https://migmomchilgrad.com към документите по процедурата.

Краен срок за представяне на проектни предложения: 27.04.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 27 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание