Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
28 Юни 2019

МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е повиши ефективността и производителността в предприятията, функциониращи на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обучения на работното място, въвеждане на гъвкави форми на заетост и подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.

Проектите ще се изпълняват на територията на “МИГ- общини Момчилград и Крумовград”.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Предоставяне на обучения на работното място“;

2. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;

3. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;

4. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;

5. „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност“;

6. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“. 

Остатъчен финансов ресурс по процедурата: 75 648,03 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://www.migmomchilgrad.com - интернет страница на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“

Втори краен срок за представяне на проектни предложения: 23.08.2019г., 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 93 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание