Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
09 Май 2019

П О К А Н А


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 28.05.2019 г. (вторник) от 17:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград, ул. „Момчил войвода” №2/ Заседателната зала на Общински съвет – град Момчилград/.


Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 24.04.2019 г., и ще се проведе при следния дневен ред:  1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.;

  2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград “ за 2018 г. и финансов отчет за 2018 г.;

  3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” за 2019 г.;

  4. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” за 2019 г.;


 При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа, независимо от броя на присъстващите.


Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:  1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

  2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

  3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.


Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ № 1, ет.4  и гр. Крумовград ул. „Трети март“ № 3,  от 08.30 часа до 17.00 часа  всеки  работен  ден.


гр. Момчилград

24.04.2019 г.

Управителен съвет на СНЦ  „Местна инициативнагрупа – общини Момчилград и Крумовград”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Пълномощно за физически лица
2. Пълномощно за юридически лица

Прочитания: 94 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание