Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
17 Март 2020   Прочитания: 791
Сдружение „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.
 
Заповед - ограничителни мерки срещу коронавирус
 
16 Март 2020   Прочитания: 1098
Във връзка обявеното извънаредно положение в страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб НАРЕЖДАМ:
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
13 Март 2020   Прочитания: 747
Поради обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID- 19 се отлага провеждането на Общото събрание на СНЦ - МИГ- общини Момчилград и Крумовград за неопределено време.
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
11 Март 2020   Прочитания: 738
МИГ- общини Момчилград и Крумовград публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. В срок до 18.03.2020 година можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на и-мейл: или на адрес: град Момчилград, ул."Девети септември" №1, ет.4.
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
26 Февруари 2020   Прочитания: 730
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
25 Февруари 2020   Прочитания: 1157
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
13 Февруари 2020   Прочитания: 943
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване- : BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 1107
До настоящия момент МИГ- общини Момчилград и Крумовград има сключени 23 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, както следва:
 
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 1173
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСИТЕ РАЙОНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 906
През месец ноември и декември 2019 година на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград се проведоха информационни събития. Целта на събитията бяха насочена към запознаване на бъдещите бенефициенти, заинтересовани страни с предстоящия прием на проекти на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ по процедура „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание