Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 956
До настоящия момент МИГ- общини Момчилград и Крумовград има сключени 23 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, както следва:
 
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 961
ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСИТЕ РАЙОНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
 
05 Февруари 2020   Прочитания: 751
През месец ноември и декември 2019 година на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград се проведоха информационни събития. Целта на събитията бяха насочена към запознаване на бъдещите бенефициенти, заинтересовани страни с предстоящия прием на проекти на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ по процедура „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г.
 
ПОКАНА
 
01 Ноември 2019   Прочитания: 835
за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката, управлението и отчитането на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през месец ноември и декември 2019 година.
 
ОБЯВА
 
28 Октомври 2019   Прочитания: 622
Стартира трети прием на проектни предложения по 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“
 
ОБЯВА
 
01 Октомври 2019   Прочитания: 722
Стартира втори прием на проектни предложения по мярка 7.2 "„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“
 
Информация
 
20 Септември 2019   Прочитания: 756
Напредък за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград към месец септември 2019 година
 
ОБЯВА
 
28 Юни 2019   Прочитания: 923
Стартира втори прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“.
 
ОБЯВА
 
17 Юни 2019   Прочитания: 798
Стартира втори прием на проектни предложения по мярка 4. 2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.
 
ОБЯВА
 
03 Юни 2019   Прочитания: 917
Стартира втори прием на проектни предложения по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание