Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
01 Септември 2021   Прочитания: 556
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” обявява процедура за подбор на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” по втори краен срок за кандидатстване.
 
ПОКАНА
 
12 Май 2021   Прочитания: 738
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.05.2021 г.
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
07 Май 2021   Прочитания: 689
ОТНОСНО: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и прехвърляне на средства от една мярка в друга мярка чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ – общини Момчилград и Крумовград и одобрение на исканата промяна от местната общност
 
ОБЯВА
 
12 Април 2021   Прочитания: 752
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” обявява процедура за подбор на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
22 Февруари 2021   Прочитания: 718
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 21 от СВОМР
 
СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР № BG06RDNP001-19.392 МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД МЯРКА 4.1.1 „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД – ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“
 
01 Февруари 2021   Прочитания: 795
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” уведомява заинтересованите лица, че обявява втори прием на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.392 МИГ Момчилград - Крумовград мярка 4.1.1 „МИГ Момчилград - Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград, финансирана от ПРСР 2014-2020г. Крайният срок за кандидатстване е 22.03.2021 г.
 
ОБЯВА
 
25 Януари 2021   Прочитания: 756
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” уведомява заинтересованите лица, че обявява втори прием на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград, финансирана от ПРСР 2014-2020г. Крайният срок за кандидатстване е 22.03.2021 г.
 
УДЪЛЖЕН СРОК НА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.374 - „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД – 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
 
15 Януари 2021   Прочитания: 687
МИГ- общини Момчилград и Крумовград уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срокът за втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” до 22.02.2021 г., 17:00 часа.
 
ОБЯВА
 
01 Декември 2020   Прочитания: 793
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – втори прием.
 
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
24 Ноември 2020   Прочитания: 761
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПОДПОМОГНАТИ ЧРЕЗ СТРАТИГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание