Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
АНКЕТА
 
28 Април 2023   Прочитания: 295
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД, МИГ „Момчилград - Крумовград“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.
 
СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 -2027
 
25 Април 2023   Прочитания: 313
На 20.04.2023 г., председателя на Сдружение „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ г- н Абидин Хаджимехмед подписа Административен договор № РД 50-141 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
03 Април 2023   Прочитания: 278
МИГ- общини Момчилград и Крумовград публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.
 
ПОКАНА
 
03 Април 2023   Прочитания: 246
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
03 Април 2023   Прочитания: 265
Във връзка с наложили се промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Общини Момчилград и Крумовград Ви уведомяваме, че се отменят предвидените приеми на проектни предложения по мерки, както следва:
 
ПОКАНА
 
28 Февруари 2023   Прочитания: 296
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ОБЯВА
 
06 Февруари 2023   Прочитания: 310
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – трети прием.
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
26 Януари 2023   Прочитания: 331
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1
 
ОБЯВА
 
21 Декември 2022   Прочитания: 353
Успешно приключили проектни предложения на бенефициенти, подпомогнати чрез стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД за 2022 година, финансирани чрез оперативна програма "Развитие на селските райони" 2014-2020 г.
 
ОБЯВА
 
01 Ноември 2022   Прочитания: 419
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.600 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. ”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с втори краен срок за кандидатстване
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание