Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
18 Октомври 2023   Прочитания: 903
МИГ Момчилград - Крумовград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград -мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по първи краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград.
 
Покана за участие в Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград“
 
04 Октомври 2023   Прочитания: 1021
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД И ОБЩИНА КРУМОВГРАД УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Екипът на СНЦ „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
 
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград проведе работни и информационни срещи във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.
 
04 Октомври 2023   Прочитания: 268
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовградпроведе поредица от работни и информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г.
 
ПОКАНА
 
15 Септември 2023   Прочитания: 248
за участие в информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.4" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за 2023 година
 
ПОКАНА
 
14 Септември 2023   Прочитания: 254
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД"
 
ИЗВЪРШЕНИ СА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
 
05 Септември 2023   Прочитания: 442
Във връзка с изработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмния период 2023-2027 година са изготвени два броя проучвания и анализи на територията на МИГ общини Момчилград и Крумовград. Първото проучване и анализ включва преглед на социално-икономическото развитие на територията на МИГ и отражението му върху областното развитие.
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.793 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
 
04 Септември 2023   Прочитания: 245
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект...
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
04 Септември 2023   Прочитания: 212
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020...
 
ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1“ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
30 Август 2023   Прочитания: 176
Предстои обявяване на трети прием за набиране на проектни предложения по мярка 6.4.1“ Инвестиции в неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, като отново допустими кандидати ще бъдат:
 
МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ДАДЕ СТАРТ НА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТНАВНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
 
17 Август 2023   Прочитания: 194
През месец юни и юли 2023 година в общините Момчилград и Крумовград стартира информационна кампания по проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание