Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
01 Юли 2024   Прочитания: 55
МИГ – общини Момчилград и Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
 
ОБЯВА
 
01 Юли 2024   Прочитания: 53
МИГ – общини Момчилград и Крумовград обявява процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори краен срок за кандидатстване
 
ПОКАНА
 
29 Март 2024   Прочитания: 543
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ПОКАНА
 
08 Март 2024   Прочитания: 706
за участие в информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.4" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за 2024 година
 
ОБЯВА
 
01 Март 2024   Прочитания: 642
МИГ – общини Момчилград и Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:
 
ОБЯВА
 
01 Март 2024   Прочитания: 896
МИГ Момчилград – Крумовград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори краен срок за кандидатстване
 
ОБЯВА
 
30 Януари 2024   Прочитания: 941
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.807 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.807, мярка „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 
23 Ноември 2023   Прочитания: 972
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” на сайта и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока
 
ОБЯВА
 
01 Ноември 2023   Прочитания: 1125
МИГ – общини Момчилград и Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.793 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 
Успешно приключи изпълнението на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ финансирани чрез СВОМР на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград
 
23 Октомври 2023   Прочитания: 1005
Изпълнените проекти са на обща стойност 523 655,71 лева, от които 377 057,63 лева са безвъзмездните финансови средства предоставени от МИГ общини Момчилград и Крумовград.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание